Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej

Opieka pielęgniarki
środowiskowo-rodzinnej

Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna realizuje kompleksowe świadczenia zdrowotne w domu pacjenta.

Opieka zdrowotna obejmuje:

 • rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych podopiecznych,
 • rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych,
 • planowanie i realizowanie opieki pielęgnacyjnej,
 • realizację zleceń lekarskich,
 • udzielanie pielęgniarskich świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych,
 • pobieranie materiału do badań w domu pacjenta,
 • edukację zdrowotną,
 • profilaktykę chorób przewlekłych,
 • promocję zdrowia.

Pielęgniarską opieką środowiskową objęci są pacjenci, którzy:

 • ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają udzielania systematycznych świadczeń pielęgniarskich w tym również pacjenci w opiece terminalnej
 • nie są objęci świadczeniami opieki długoterminowej, hospicyjnej
 • złożyli deklarację wyboru pielęgniarki POZ.

OPIEKA PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWEJ

Indywidualny plan opieki – zasady jego realizacji

Opieka pielęgniarki środowiskowej przysługuje pacjentom, którzy:

– ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej opieki pielęgniarskiej,

– nie objęci są świadczeniami stacjonarnej opieki długoterminowej, a także nie kwalifikują się do
    hospicjum domowego,

– uzyskali do 60 punktów w skali Bartela,

– złożyli deklarację wyboru pielęgniarki POZ.

Do pielęgniarki środowiskowej chory może zgłosić się sam lub być zgłoszony przez:

– lekarza POZ,

– położną POZ,

– rodzinę,

– opiekunów,

– instytucję.

Pacjent objęty pielęgniarską opieką środowiskową nie może być jednocześnie objęty

pielęgniarską opieką długoterminową.

Do 72 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia od pacjenta, pielęgniarka środowiskowa udaje się do miejsca jego zamieszkania (pobytu) i dokonuje oceny oraz kwalifikacji do objęcia chorego opieką.

Pielęgniarska opieka środowiskowa nad pacjentem odbywa się zgodnie z ustalonym i zaakceptowanym przez chorego lub jego opiekuna prawnego „Indywidualnym planem opieki” sporządzonym przez pielęgniarkę środowiskową. Indywidualny plan opieki ustalany jest w oparciu o „ Wykaz czynności pielęgniarskich wykonywanych w ramach sprawowania pielęgniarskiej opieki środowiskowej”.

ZASADY DO REALIZACJI INDYWIDUALNEGO PLANU OPIEKI

Przy zabezpieczeniu środków niezbędnych do realizacji „Indywidualnego planu opieki”, obowiązują następujące zasady:

–środki higieniczne i opatrunkowe (wata, lignina, gaza, plastry, bandaże, jałowe gaziki, jałowe opatrunki na rany, szpatułki, kwacze) oraz środki dezynfekcyjne i odkażające niezbędne do realizacji zadań wynikających z planu pielęgnacji – zapewnia pielęgniarka sprawująca pielęgniarską opiekę środowiskową realizująca umowę z NFZ,

– środki higieny osobistej – mydło, szampon, ręczniki, nożyczki, maszynki do golenia itp. zapewnia świadczeniobiorca, rodzina świadczeniobiorcy lub jego opiekun prawny,

– leki, środki farmakologiczne (w tym specjalistyczne opatrunki do leczenia odleżyn), jak również środki ortopedyczne i pomocnicze oraz sprzęt medyczny, które zleca lekarz ubezpieczenia zdrowotnego (lekarz POZ lub lekarz specjalista), niezbędne do wykonywania czynności higieniczno-pielęgnacyjnych przez pielęgniarkę opieki środowiskowej powinny być zapewnione przez świadczeniobiorcę, rodzinę świadczeniobiorcy lub jego opiekuna prawnego.

Jedna pielęgniarka środowiskowa nie może obejmować opieką równocześnie więcej niż 8 podopiecznych, przy czym liczba pacjentów objętych opieką przez jedną pielęgniarkę zależna jest od stanu pacjenta oraz oceny czasu pracy potrzebnego dla wykonania czynności ujętych w „ Wykazie czynności pielęgniarskich wykonywanych w ramach sprawowania pielęgniarskiej opieki środowiskowej”. Ponadto pielęgniarka POZ nie może udzielać jednocześnie świadczeń w ramach opieki długoterminowej.

Pielęgniarka podczas sprawowania opieki środowiskowej monitoruje stan zdrowia pacjenta, a w przypadku stwierdzenia istotnych zmian, świadczących o zaostrzeniu choroby lub wystąpieniu powikłań zobowiązana jest do:

 • niezwłocznej konsultacji z lekarzem POZ prowadzącym chorego,
 • w razie konieczności – do wezwania zespołu ratownictwa medycznego.

Prowadzi także elektroniczną dokumentacje medyczną z realizacji pielęgniarskiej opieki środowiskowej, która jest zabezpieczana w poradni, a także udostępniana na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

I. Katalog świadczeń higieniczno-pielęgnacyjnych w ramach pielęgniarskiej
opieki środowiskowej

1. Kąpiel pacjenta leżącego w łóżku – obejmuje czynności przygotowawcze, mycie całego ciała, toaletę p/oparzeniową i p/odleżynową, zmianę bielizny osobistej, zmianę pampersa

2 Pomoc przy kąpieli w wannie (kąpiel pod nadzorem) – obejmuje pomoc przy myciu,czesaniu i suszeniu włosów

3. Wykonanie toalety porannej lub wieczornej u pacjenta leżącego – obejmuje czynności przygotowawcze, mycie obwodowych części ciała pacjenta, czesanie włosów,

podmycie krocza, toaletę p/odparzeniową i p/odleżynową, zmianę pampersa, ewentualne obcinanie paznokci

4. Pomoc pacjentowi przy wykonaniu toalety porannej lub wieczornej – obejmuje pomoc przy rozebraniu i ubraniu pacjenta, myciu obwodowych części ciała pacjenta, czesaniu włosów, podmyciu krocza, ewentualne obcinanie paznokci

5.Przesłanie łóżka pacjentowi leżącemu, zapewnienie wygodnej i bezpiecznej pozycji

w łóżku – obejmuje czynności przygotowawcze, częściową zmianę pościeli, zmianę

pampersa, stosowanie udogodnień, zabezpieczenie pacjenta przed urazem

3.6 Toaleta jamy ustnej – obejmuje toaletę jamy ustnej, a także oczyszczenie protez

zębowych

3.7 Pomoc przy toalecie jamy ustnej – obejmuje również mycie protez zębowych

3.8 Golenie zarostu twarzy

3.9 Pomoc przy myciu głowy – obejmuje pomoc przy czesaniu i suszeniu włosów

10 Mycie głowy w łóżku pacjentowi leżącemu – obejmuje czynności przygotowawcze,

mycie, czesanie i suszenie włosów

11 Założenie i zdjęcie czepca w przypadku wszawicy – obejmuje koszt środka farmakologicznego i materiałów opatrunkowych oraz mycie i czesanie włosów

12 Zmiana lub pomoc przy zmianie bielizny osobistej – obejmuje zmianę pampersa

13 Zmiana bielizny pościelowej u pacjenta leżącego – obejmuje również zmianę pampersa

II. Katalog świadczeń pielęgnacyjno-leczniczych w ramach pielęgniarskiej opieki środowiskowej

1 Karmienie pacjenta – obejmuje przygotowanie posiłku do podania oraz poradnictwo żywieniowe i edukację w zakresie żywienia dietetycznego w stanach chorobowych.

2 Pomoc przy spożywaniu posiłku – obejmuje pomoc w przygotowaniu posiłku do spożycia oraz poradnictwo żywieniowe i edukację w zakresie żywienia dietetycznego w stanach chorobowych

3 Karmienie pacjenta przez zgłębnik lub przetokę – obejmuje założenie zgłębnika do

żołądka oraz przygotowanie posiłku do podania oraz koszty materiałowe zabiegu

4 Pielęgnacja odleżyn i odparzeń u pacjenta leżącego – obejmuje czynności przygotowawcze, toaletę p/odleżynową, założenie lub zmianę oraz opatrunku (wraz z kosztami materiałów opatrunkowych, bez kosztu opatrunków specjalistycznych np. żelowych) z zastosowaniem leków wchłaniających się przez skórę, zastosowanie pielęgnacyjnych środków kosmetycznych i leczniczych, założenie lub zmianę opatrunku żelowego

5. Pielęgnacja stomii – obejmuje toaletę stomii z zastosowaniem maści i innych środków na skórę wokół stomii oraz zmianę worka stomijnego (bez kosztów worka stomijnego)

6. Pielęgnacja powikłanej stopy cukrzycowej lub innych trudno gojących się ran (z wyłączeniem ran odleżynowych) – obejmuje zakładanie, zmianę i koszty opatrunków, zabiegi pielęgnacyjne z zastosowaniem leków i innych środków (bez kosztów leków i opatrunków specjalistycznych)

7. Mechaniczne odbarczanie z wydzieliny górnych dróg oddechowych i/lub pielęgnacja rurki tracheotomijnej wraz z kosztami materiałowymi zabiegu – obejmuje odessanie wydzieliny

8. Mechaniczne odbarczanie z wydzieliny górnych dróg oddechowych i/lub pielęgnacja rurki tracheotomijnej z wyłączeniem kosztu cewników do odsysania – obejmuje odessanie wydzieliny

9. Założenie lub wymiana cewnika u kobiet wraz z kosztem cewnika i worka do zbiórki moczu – obejmuje czynności przygotowawcze oraz jałowe podmycie krocza

10. Założenie lub wymiana cewnika u kobiet bez kosztu cewnika i worka do zbiórki moczu – obejmuje czynności przygotowawcze oraz jałowe podmycie krocza

11. Pielęgnacja cewnika założonego do pęcherza moczowego – obejmuje jałowe podmywanie krocza, obserwację ilości i barwy wydalanego moczu, obserwację w kierunku infekcji wstępującej układu moczowego, płukanie cewnika – w zależności od potrzeb, wymianę lub opróżnianie worka na mocz

12 Wykonanie lewatywy oczyszczającej lub wlewki doodbytniczej – obejmuje czynności przygotowawcze oraz toaletę krocza

13. Wykonanie kompresów i okładów oraz kąpieli leczniczych – dotyczy okolic całego

ciała, obejmuje czynności przygotowawcze oraz koszty materiałów opatrunkowych. Nie obejmuje kosztu wyrobów farmaceutycznych stosownych do kąpieli leczniczych

14. Założenie suchej rurki doodbytniczej – obejmuje czynności przygotowawcze oraz koszt sprzętu jednorazowego użytku niezbędny do wykonania zabiegu

15. Zastosowanie basenu u pacjenta leżącego – obejmuje mycie krocza

16. Zmiana pampersa – obejmuje toaletę p/odparzeniową

17. Stosowanie baniek lekarskich – obejmuje oklepywanie pleców

18. Podawanie leków różnymi drogami – w zależności od zleceń lekarskich (doustnych, doodbytniczych, do oka, do nosa, do ucha, wziewnie) – obejmuje podanie wszystkich zaordynowanych leków w trakcie wizyty

19. Podawanie insuliny – obejmuje edukację w zakresie dawkowania, samokontroli i samodzielnego wykonywania iniekcji z insuliny przez pacjenta lub rodzinę

20. Podawanie leków w postaci iniekcji śródskórnych, podskórnych i domięśniowych

w ramach świadczenia pielęgniarskiej opieki środowiskowej – obejmuje sprzęt jednorazowego użytku niezbędny do wykonania zlecenia

21. Podawanie leków w postaci iniekcji dożylnych – obejmuje czynności przygotowawcze, kontrolny pomiar tętna i RR, sprzęt jednorazowego użytku niezbędny do wykonania zlecenia

22. Podawanie płynów infuzyjnych i leków w kroplowych wlewach dożylnych – obejmuje czynności przygotowawcze, kontrolny pomiar tętna i RR, sprzęt jednorazowego użytku niezbędny do wykonania zlecenia

III. Świadczenia usprawniające w ramach pielęgniarskiej opieki środowiskowej

1 Prowadzenie ćwiczeń biernych i czynnych u pacjenta leżącego – obejmuje zastosowanie gimnastyki oddechowej (minimum 10 minut) z oklepywaniem

2 Prowadzenie usprawniania ruchowego (siadanie, pionizacja, nauka chodzenia oraz chodzenia przy pomocy sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych, nauka samoobsługi) – obejmuje zastosowanie gimnastyki oddechowej (minimum 10 minut) z oklepywaniem

3 Zastosowanie drenażu ułożeniowego, wykonanie inhalacji – obejmuje nacieranie pleców, oklepywanie

4 Gimnastyka oddechowa – obejmuje oklepywanie

IV. Świadczenia diagnostyczne w ramach pielęgniarskiej
opieki środowiskowej

1 Pomiar podstawowych parametrów życiowych (ciśnienia tętniczego krwi, tętna, oddechu, temperatury) – dotyczy wykonania pomiaru wszystkich parametrów.

2 Obserwacja występowania i pomiar obrzęków – dotyczy wykonania niezbędnych pomiarów.

3 Wykonywanie pomiaru glikemii przy użyciu glukometru lub testów paskowych – obejmuje koszty materiałowe zabiegu.

4 Pobieranie materiałów do badań: krwi, moczu, wymazów – świadczenie realizowane przy współpracy ze świadczeniodawcą POZ na którego liście lekarskiej znajduje się pacjent. Obejmuje czynności przygotowawcze, sprzęt jednorazowego użytku niezbędny do wykonania zlecenia.
Za zapewnienie pojemników do badań oraz warunków transportu pobranych materiałów, zgodnie ze standardami jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych odpowiada zleceniodawca.

5. Kontrola diurezy, prowadzenie bilansu wodnego.

V. Wsparcie organizacyjne w zakresie korzystania
ze świadczeń systemu opieki

1. Wsparcie zdrowotne i socjalne w ramach pielęgniarskiej opieki środowiskowej

2. Pomoc w zapewnieniu świadczeń opieki socjalnej, środków leczniczych i sprzętu niezbędnego do opieki i leczenia w domu – obejmuje współdziałanie z organizacjami i instytucjami w zakresie wsparcia osób i rodzin z problemami zdrowotnymi, poradnictwo w zakresie korzystania z systemu opieki zdrowotnej i socjalnej, współpracę z innymi członkami zespołu terapeutycznego.

VI. Świadczenia pielęgnacyjno-lecznicze realizowane poza planem indywidualnej opieki w ramach pielęgniarskiej opieki środowiskowej

1 Stosowanie baniek lekarskich – obejmuje oklepywanie pleców.

2 Podawanie insuliny – obejmuje edukację pacjenta w zakresie dawkowania, samokontroli i samodzielnego wykonywania iniekcji z insuliny przez pacjenta lub rodzinę

3. Podawanie leków w postaci iniekcji śródskórnych, podskórnych i domięśniowych – obejmuje sprzęt jednorazowego użytku niezbędny do wykonania zlecenia

4. Podawanie leków w postaci iniekcji dożylnych – obejmuje czynności przygotowawcze, kontrolny pomiar tętna i RR, sprzęt jednorazowego użytku niezbędny do wykonania zlecenia

5. Podawanie płynów infuzyjnych i leków w kroplowych wlewach dożylnych – obejmuje czynności przygotowawcze, kontrolny pomiar tętna i RR, sprzęt jednorazowego użytku niezbędny do wykonania zlecenia

VII. Świadczenia  w zakresie promocji zdrowia     
1. Świadczenia w zakresie edukacji i promocji zdrowia.
2.  Prowadzenie edukacji zdrowotnej oraz poradnictwa w zakresie samoopieki w życiu z chorobą
i niepełnosprawnością w stosunku do chorego i jego rodziny oraz nauka pielęgnacji i samoobsługi – obejmuje edukację pacjenta i/lub jego rodziny poprzez czynne poradnictwo oraz (w zależności od potrzeb) piśmienne materiały informacyjno-edukacyjne przekazywane w trakcie realizacji świadczenia.