ZASADY ZGLASZANIA WIZYT DOMOWYCH

 1. Zgłoszenie wizyt domowych dotyczą zarówno wizyt realizowanych przez lekarzy rodzinnych jak i pielęgniarki oraz położne środowiskowo/rodzinne.
 2. Warunkiem przeprowadzenia lekarskiej wizyty domowej u zgłaszającego jest złożenie przez niego deklaracji wyboru lekarza POZ w NZOZ,,AVAMED”.
 3. Poradnia zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia deklaracji od osób, którym z uwagi na miejsce zamieszkania nie jest wstanie świadczyć wizyt domowych.
 4. Pacjentom przysługuje prawo do lekarskiej wizyty domowej w ramach świadczeń NFZ w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia się stanu zdrowia.
 5. Wizyty domowe realizowane są w godzinach pracy poradni.
 6. W dni ustawowo wolne i poza godzinami pracy poradni (w razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia) wizyta domowa może odbyć się w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Informację dla pacjenta o nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej są dostępne w obiekcie poradni poza budynkiem oraz na stronie internetowej.
 7. W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia pacjenta, wyklucza się możliwość umówienia wizyty domowej (m.in. w przypadkach omdlenia, upadków z wysokości i związanych z nimi złamaniami, różne wypadki komunikacyjne, zaburzenia świadomości bez wyraźnej przyczyny, nagłe urazy powstałe w wyniku wypadków, duszności, bóle w klatce piersiowej, porażenie prądem, a także poród i wszelkie poważne dolegliwości związane z przebiegiem ciąży). Każda z powyższych sytuacji wymaga wezwania przez pacjenta/ opiekuna POGOTOWIA RATUNKOWEGO 112 lub 999.
 8. Zgłoszenia na wizytę domową na dzień bieżący przyjmowane są do godziny 16.00 pod numerem telefonu 34- 37 100 10, 34- 37 100 12, 34- 36 315 37
 9. Termin wizyty domowej może zostać ustalony osobiście, telefonicznie lub poprzez osoby trzecie, tak jak w przypadku normalnej wizyty lekarskiej w przychodni.
 10. Lekarz POZ po otrzymaniu zgłoszenia i na podstawie wywiadu z pacjentem /opiekunem lub osobą wyznaczoną przez pacjenta do kontaktu, podejmuje decyzję o realizacji wizyty domowej:
 • sytuacji, gdy stan pacjenta jest poważny, wizyta domowa odbywa się niezwłocznie w dniu zgłoszenia,
 • jeśli wizyta domowa dotyczy osoby chorej przewlekle, termin ustala lekarz w porozumieniu z pacjentem,
 • w sytuacji nie wymagającej osobistej wizyty lekarza – po ocenie przez lekarza problemu zdrowotnego pacjenta – w zastępstwie – i na zlecenie lekarskie, wizytę może zrealizować pielęgniarka środowiskowa.

Lekarz (w każdym z powyższych przypadków), przekazuje informację z podaniem daty i przybliżonej godziny realizacji wizyty domowej osobie zgłaszającej.

PREZES