Karta Praw Pacjenta

PACJENT MA PRAWO DO:

1. ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ODPOWIADAJĄCYCH WYMAGANIOM
    AKTUALNEJ WIEDZY MEDYCZNEJ;

2. INFORMACJI O SWOIM STANIE ZDROWIA

3. ZACHOWANIA W TAJEMNICY, PRZEZ OSOBY UDZIELAJĄCE
    ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z
    PACJENTEM, W SZCZEGÓLNOŚCI Z JEGO STANEM ZDROWIA;

4. WYRAŻENIA ZGODY ALBO ODMOWY NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ
    ZDROWOTNYCH;

5. ZGŁASZANIA DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH PRODUKTÓW
    LECZNICZYCH;

6. POSZANOWANIA INTYMNOŚCI I GODNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI
    W CZASIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH;

7. DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ DOTYCZĄCEJ STANU ZDROWIA
    ORAZ UDZIELONYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH;

8. ZGŁOSZENIA SPRZECIWU WOBEC OPINII ALBO ORZECZENIA
    LEKARZA;

9. POSZANOWANIA ŻYCIA PRYWATNEGO I RODZINNEGO;

10.PRZECHOWYWANIA RZECZY WARTOŚCIOWYCH W DEPOZYCIE.

W razie pytań, prosimy o kontakt z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta:
ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa, www.bpp.gov.pl

Prawa pacjenta oraz zasady funkcjonowania Rzecznika Praw Pacjenta
wynikają z Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
i Rzecznika Praw Pacjenta.