TRYB SKŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW

 TRYB SKŁADANIA SKARG, WNIOSKÓW I OPINII

Prezes Zarządu  uprzejmie informuje, że prawa pacjenta w naszej  Poradni  są realizowane zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. z późniejszymi zmianami.  Tekst ustawy dostępny jest dla pacjentów  w REJESTRACJI.  

Kontakt z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta:
Bezpłatna infolinia czynna pon. – pt. w godz.: 8.00-20.00 Tel.: 800 190 590
 email: kancelaria@rpp.gov.pl
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta ul. Młynarska 46 01-171 Warszawa  www.bpp.gov.pl
Kontakt z ŚOW NFZ w Katowicach
  Dział Obsługi Świadczeniobiorców, Skarg i Wniosków:
ul. Stanisława Kossutha 13, 40-844 Katowice
kancelaria@nfz-katowice.pl
tel.: 32 735 05 45
Kontakt za pośrednictwem platformy ePUAP (/t6vk26nt1r); 

Skarga może dotyczyć w szczególności naruszenia praw świadczeniobiorców
w zakresie:

 • udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców, z którymi Fundusz zawarł umowę o ich udzielanie;
 • przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw przez Fundusz;
 • zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez pracowników Funduszu.

Wniosek może dotyczyć m.in.:

 • spraw ulepszenia organizacji i poprawy funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • wzmocnienia praworządności,
 • zapobiegania nadużyciom,
 • spraw związanych z lepszym zaspakajaniem potrzeb świadczeniobiorców oraz
  z efektywniejszym wykonywaniem zadań przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Pismo w sprawie skargi powinno zawierać następujące informacje:

 • dane skarżącego (imię, nazwisko, adres),
 • dane świadczeniodawcy, którego skarga dotyczy,
 • precyzyjny opis zdarzenia,
 • w przypadku składania skargi w imieniu osoby trzeciej konieczne jest dołączenie pisemnego upoważnienia.

TRYB SKŁADANIA SKARG, WNIOSKÓW I OPINII
W NZOZ,,AVAMED” SP. Z O.O

Skargi lub wnioski do Prezesa Zarządu NZOZ ,,AVAMED” Sp. z o.o  można składać:

Wszelkie uwagi dotyczące świadczenia usług przez naszą  poradnię, pacjent i jego rodzina mogą wyrazić w formie ustnej lub pisemnej:

Wszelkie uwagi dotyczące świadczenia usług przez naszą  poradnię, pacjent i jego rodzina mogą wyrazić w formie ustnej lub pisemnej:

 • e mail: przychodnia@data.pl
 • pismo;  na adres: NZOZ,,AVAMED” Sp. z.o.o w Częstochowie
  ul. Powstańców Śląskich 7 a
 • dokonanie wpisu w „ Ankiecie badania satysfakcji pacjenta”,
  która jest dostępna przy Rejestracji poradni dla dorosłych,
 • osobiście.

Reklamacje / skargi / wnioski  przyjmowane są w pokoju nr 9 (parter)
w pomieszczeniach administracji przez:

PREZESA ,,AVAMED” Sp. z o.o. – lek. med. WANDĘ TRZOS
w każdy poniedziałek w godz.13.00 – 14.00

Czas odpowiedzi na skargi wynosi do 30 dni.

W przypadkach pilnych, skargi i wnioski mogą być zgłaszane telefonicznie pod numerem telefonu: