ZAKRES OFEROWANYCH ŚWIADCZEŃ

ZAKRES ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH W RAMACH NFZ
W PORADNI – NZOZ ,,AVAMED

Świadczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej realizowane są w naszym podmiocie  bezpłatnie w ramach zawartego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Udzielane są ubezpieczonym, którzy dokonali wyboru lekarza i/  lub  pielęgniarki i/ lub położnej POZ poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji wyboru.

Aby skorzystać ze świadczeń POZ należy złożyć wypełnioną deklaracje, która dostępna jest  w zakładce: Deklaracje POZ (LekarzPielęgniarkaPołożna) lub w Rejestracji. W celu podpisania deklaracji, należy zgłosić się do rejestracji lub złożyć ją przez Internetowe Konto Pacjenta – IKP.

W zakresie świadczeń gwarantowanych Podstawowej Opieki Zdrowotnej  porady udzielane są pacjentom ambulatoryjnie lub w przypadkach uzasadnionych wskazaniami medycznymi w domu pacjenta zgodnie z harmonogramem pracy naszej poradni. Poradnia nasza zapewnia również możliwość uzyskania przez pacjenta świadczeń udzielanych na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, tzw. TELEPORADY.

ZAKRES  OPIEKI  SPRAWOWANEJ  PRZEZ  LEKARZA  POZ

 • badania i porady lekarskie,
 • szczepienia ochronne,
 • badania bilansowe i przesiewowe,
 • bezpłatne badania diagnostyczne – decyzję o skierowaniu pacjenta na badania podejmuje lekarz. Lekarz POZ zobowiązany jest zlecać badania diagnostyczne, które znajdują się w jego kompetencjach, o ile są mu one niezbędne do postawienia diagnozy i leczenia pacjenta. Zlecone badania diagnostyczne pacjenci mogą wykonać bezpłatnie, na podstawie skierowania, jedynie w pracowni lub laboratorium wskazanym przez lekarza POZ. Lekarz POZ może wystawić skierowanie na kolonoskopię i gastroskopię. Pacjenci, którzy uzyskają skierowanie na te badania, mogą wybrać dowolna placówkę medyczną wykonującą ww. badania.
 • skierowania do poradni specjalistycznych, do szpitala i innej placówki ochrony zdrowia,
 • skierowania na leczenie rehabilitacyjne i uzdrowiskowe w placówkach działających w oparciu o umowę z NFZ,
 • opieka nad rodziną, matka, dzieckiem,
 • zabiegi w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta. W gabinecie zabiegowym wykonywane są zabiegi oraz procedury pozostające w kompetencjach lekarza POZ i wymagające jego udziału, związane bezpośrednio z udzielaną poradą lekarską np. iniekcje, EKG , pomiar RR, pomiar poziomu glukozy. W sytuacji uzasadnionej stanem zdrowia pacjenta, zabiegi mogą być wykonywane także
  w domu pacjenta. Jeśli jakieś zlecenie ma wykonać pielęgniarka, lekarz wydaje skierowanie do tej pielęgniarki, do której pacjent jest zadeklarowany.
 • skierowania do opieki długoterminowej,
 • zlecenia na zakup niektórych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 • profilaktykę i promocje zdrowia,
 • recepty na leki.

Lekarz POZ może wystawić receptę również na leki zalecone przez innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (np. specjalistę),o ile posiada pisemną informację od tego lekarza dotyczącą rozpoznania choroby pacjenta i zalecanej farmakoterapii.

 • orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenie ubezpieczonego (jeżeli są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a także jeżeli są wydawane dla celów pomocy społecznej lub uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego).
 • współdziałanie z innymi zakładami opieki zdrowotnej
 • transport sanitarny – w razie konieczności przewiezienia pacjenta ( z dysfunkcją narządu ruchu) do szpitala, poradni specjalistycznej lub na badanie diagnostyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

ZAKRES OPIEKI SPRAWOWANEJ PRZEZ PIELĘGNIARKĘ

Pielęgniarka POZ sprawuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad zadeklarowanymi do niej pacjentami. Realizuje (zgodnie z obowiązującym zakresem zadań) zlecenia na zabiegi i procedury medyczne wydane przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego

 • organizowanie i prowadzenie działalności zapobiegawczo- leczniczo- diagnostycznej
 • wykonywanie zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych wynikających z planu leczenia na pisemne zlecenie lekarza również w domu pacjenta,
 • świadczenia profilaktyczne,
 • profilaktyka i promocja zdrowia,
 • współdziałanie w sprawowaniu opieki nad rodziną z innymi podmiotami.

Opieka pielęgniarska i położnicza nad ubezpieczonymi realizowana jest w ambulatorium oraz w miejscu zamieszkania pacjenta. Opieka ta odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 -18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W uzasadnionych medycznie przypadkach świadczenia udzielane są w dniu zgłoszenia, w pozostałych przypadkach – w terminie uzgodnionym z pacjentem.

ZAKRES OPIEKI SPRAWOWANEJ  PRZEZ  POŁOŻNĄ

Położna POZ sprawuje pielęgnacyjną opiekę położniczo – ginekologiczno – neonatologiczną nad kobietami i dziećmi do 2. miesiąca życia.

 • planowanie i realizacja pielęgnacyjnej opieki położniczo – ginekologicznej nad pacjentem i jego rodziną,
 • opieka położnicza nad kobietą ciężarną , położnicą i noworodkiem,
 • promocja, edukacja zdrowotna
 • poradnictwo w zakresie samo opieki i samo pielęgnacji w odniesieniu do noworodków, kobiet, i ich rodzin
 • rozpoznanie i ocena sytuacji społeczno- zdrowotnej rodziny
 • współdziałanie w sprawowaniu opieki z innymi podmiotami

Opieka położnicza nad ubezpieczonymi realizowana jest w ambulatorium oraz w miejscu zamieszkania pacjenta. Opieka ta odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 8 -18 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W uzasadnionych medycznie przypadkach świadczenia udzielane są w dniu zgłoszenia, w pozostałych przypadkach – w terminie uzgodnionym z pacjentem.