Organizacja Teleporady

Standard organizacyjny teleporad udzielanych
w NZOZ,,AVAMED” w Częstochowie


 1. Lekarze, pielęgniarki oraz położne udzielają teleporad za pośrednictwem systemów łączności.
 2. Każde świadczenie zdrowotne, udzielane w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, lub na odległość przy użyciu systemów łączności, powinno być udzielone po wcześniejszym umówieniu i rozpoznaniu potrzeby zdrowotnej pacjenta.
 3. Pacjent (lub osoba przez niego upoważniona) na drodze telefonicznej zgłasza potrzebę zdrowotną, a pracownik odpowiedzialny za rejestrację:
  1. rozpoznaje potrzebę zdrowotną,
  1. weryfikuje możliwość udzielenia świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej,
  1. wpisuje świadczenie do terminarza przyjęć właściwego członka zespołu, (lekarza/pielęgniarki/położnej)
  1. informuje pacjenta na jakich zasadach odbywać się będzie teleporada
  1. jeżeli jest konieczność przesłania zdjęć, wyników i innych dokumentów potrzebnych do właściwej teleporady, pacjent może je przesłać na adres e-mail : rejestracja@avamed.czest.pl
  1. przesłane informacje przez pacjenta na adres e-mail są niezwłocznie przekazywane dla właściwego członka zespołu POZ-u lub dołączane do dokumentacji medycznej.
 4. Po ustaleniu terminu teleporady lekarz, pielęgniarka lub położna oddzwaniają w wyznaczonym terminie (dzień, godzina) do pacjenta na nr telefonu znajdujący się w bazie danych. Podczas teleporady jest przeprowadzany wywiad z pacjentem, w którym lekarz/pielęgniarka/położna oceniają stan pacjenta i ustalają czy teleporada jest wystarczająca dla aktualnego problemu zdrowotnego.
  Po przeprowadzonym wywiadzie jeżeli istnieje taka konieczność są wystawiane e-recepty, e-skierowania; e-zwolnienia. Wystawiane są również tradycyjne skierowania, zaświadczenia, które pacjent lub osoba upoważniona może odebrać osobiście.
 5. Jeżeli w wyznaczonym terminie na teleporadę pacjent nie odbierze telefonu, lekarz , pielęgniarka lub położna podejmuje co najmniej trzykrotne próby kontaktu z pacjentem w odstępach nie krótszych niż 5 min w celu udzielenia teleporady.
 6. Jeżeli z uwagi na stan zdrowia pacjenta świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady –  możliwość skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej udzielanego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem.
 7. Pacjent w trakcie teleporady ma prawo do zgłoszenia woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym.