DOSTĘP DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

INFORMACJA DLA PACJENTA

DOSTĘP DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

W celu realizacji prawa pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych  NZOZ,, Avamed” SP. z o.o.  udostępnia dokumentację medyczną  w sposób i na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Zgodnie z art. 26. ust. 1 w/w ustawy NZOZ ,,Avamed” Sp. z o.o.  udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie pisemnie upoważnionej przez pacjenta

Po śmierci pacjenta prawo do wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

FORMY UDOSTĘPNIANIA:

  • do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu  udzielania świadczeń́ zdrowotnych, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć́;
  • przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
  • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
  • na informatycznym nośniku danych.

Zgodnie z art. 15 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu przysługuje prawo do bezpłatnej pierwszej kopii danych osobowych (dokumentacja medyczna) przetwarzanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
.     

Aby uzyskać dokumentację medyczną należy złożyć pisemny lub ustny wniosek w Rejestracji.

Termin realizacji wniosku: następuje bez zbędnej zwłoki.
Odbiór dokumentów w Rejestracji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00.

Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej w poradni AVAMED wynoszą;

  • 1 strona wyciągu albo odpisu maks. 0,002 przeciętnego wynagrodzenia…… 10,00 zł
  • 1 strona kopii albo wydruku maks.0,00007 przeciętnego wynagrodzenia-…… 0,30 zł
  • dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych  maks.0,0004 przeciętnego wynagrodzenia 2,00 zł

Opłaty nie pobiera się:  w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie !