Zasady Rejestracji

ZASADY REJESTRACJI W NZOZ ,,AVAMED”
SP. Z O.O. W CZĘSTOCHOWIE

1.  Rejestracji na wizytę można dokonać: 

 • osobiście
 • przez osoby upoważnione przez pacjenta
 • telefonicznie
 • internetowo po zalogowaniu się na swoje konto. Aby uzyskać dostęp do konta skontaktuj się z rejestracją.

2.W Rejestracji w celu weryfikacji prawa do świadczeń możesz zostać poproszony
o dowód osobisty lub dowód ubezpieczenia. Przy Rejestracji obowiązuje zasada jednego pacjenta przy okienku (RODO). W dobie pandemii zachować należy odległość 1,5 m i przestrzegać obowiązujących obostrzeń epidemiologicznych.

3. W Rejestracji pacjent zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o upoważnieniu określonej osoby do wglądu w dokumentację medyczną za życia pacjenta i po jego śmierci (lub o nieupoważnieniu nikogo), a także o zgodzie na udzielenie świadczeń zdrowotnych, zgodnie z Art. 17 i Art. 26 ustawy z dnia 6.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  z późniejszymi zmianami.

4. Zgoda na udzielenie niektórych świadczeń musi być złożona przez pacjenta każdorazowo, przed ich udzieleniem np. na szczepienie

5.W pierwszej kolejności przyjmowani są pacjenci zgłaszający się w stanie wymagającym natychmiastowego udzielenia świadczenia zdrowotnego

6. Do przyjęcia poza kolejnością mają osoby uprawnione wg osobnych przepisów:

 • zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu
 • inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci 
 • uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani – w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
 • kobiety w ciąży (od 01.01.2017)
 • świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały
  w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (od 01.01.2017)
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych (od 31.08.2017) 
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (od 01.07.2018) 

7.Po zarejestrowaniu się do lekarza lub pielęgniarki, pacjent w umówionym dniu
i o określonej godzinie zgłasza się do przyjęcia we wskazanym gabinecie.